Regulamin

1. Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego Ekointerwencja, (zwanego dalej serwisem) w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników serwisu oraz administratora.
 2. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności uregulowanych obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem serwisu jest Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 4. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba, która korzysta z oferowanych przez serwisu funkcjonalności (Użytkownik).
 5. Przy korzystaniu z serwisu zabronione jest:

  a) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie systemu

  b) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych

 6. Zasoby systemu nie mogą być traktowane jako dokumenty oficjalne. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności sądowych czy administracyjnych.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu:

  a) W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Chrome 63 lub wyższej, FireFox 57 lub wyższej oraz gdy w przeglądarce internetowej Użytkownika włączona jest obsługa plików cookies.

  b) Dane przesyłane przy użyciu formularza są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

  c) Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.

2. Rodzaje usług

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu polegają w szczególności:

  a) obsłudze zgłoszeń użytkowników – polegającą na umożliwieniu przesłania przez użytkownika, przez serwis internetowy, informacji tekstowej lub fotograficznej z opisem dotyczącym naruszeń w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa małopolskiego i na przekazywaniu ich odpowiednim służbom, w celu podjęcia interwencji,

  b) usłudze powiadamiania – polegającą na wysyłaniu powiadomień PUSH o zakończeniu procedowania przesłanego zgłoszenia w aplikacji web i mobilnej.

 2. Usługi świadczone przez usługodawcę są usługami nieodpłatnymi. Użytkownik ponosi jedynie koszty zgodnie z umowami łączącymi go z operatorami telekomunikacyjnymi.
 3. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest akceptacja postanowień regulaminu przez użytkownika.
 4. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z przynajmniej jednego elementu serwisu, między usługodawcą, a użytkownikiem, zawierana jest umowa na czas nieokreślony.
 5. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia serwisu przez użytkownika. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony administratora i użytkownika.
 6. Zgłoszenie jest publikowane w systemie.
 7. Zgłoszenie jest przekazywane automatycznie odpowiednim służbom, w celu podjęcia interwencji.
 8. Treść zgłoszenia musi odpowiadać wybranej kategorii zgłoszeń.
 9. Zgłoszenia zidentyfikowane jako duplikaty zgłoszeń już zarejestrowanych w serwisie (w tym także duplikaty pytań od tego samego użytkownika) lub zawierające niepełny, niezrozumiały lub nieprecyzyjny opis (w tym także nieprecyzyjne określenie lokalizacji, uniemożliwiające podjęcie interwencji), lub niezgodne z kategorią zgłoszeń zostaną odrzucone.

3. Korzystanie z serwisu

 1. Z usług może korzystać każda osoba, która ukończyła 13 lat.
 2. Użytkowanie serwisu nie wymaga rejestracji.
 3. Liczba zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem serwisu Ekointerwencja z tego samego adresu IP jest ograniczona do maksymalnie trzech zgłoszeń na dobę.

4. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że serwis wykorzystują połączenie internetowe do wielu funkcji, a za dostęp do sieci Internet lub transmisji danych może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem operatora (dostawcy).
 2. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień regulaminu podczas korzystania z serwisu, a w szczególności za treść zgłoszeń.
 3. Zakazane jest wprowadzanie przez użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

  a) naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i dobre obyczaje, w tym wulgaryzmy i treści obraźliwe,

  b) wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,

  c) zawierających treści pornograficzne,

  d) pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm,

  e) propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne,

  f) uznawanych za spam.

 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wprowadzone przez siebie, niezgodne z prawem, działania w systemie, w tym także za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych, a także za ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej odmowy świadczenia usług wobec użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień regulaminu.

5. Odpowiedzialność administratora

 1. Administrator jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, w ramach systemu, mającemu służyć rozwijaniu idei społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności system wspiera aktywności obywatelskie dotyczące przestrzeni publicznej umożliwiając użytkownikom zgłaszanie problemów do właściwych jednostek oraz umożliwiając komunikację związaną z ich rozwiązywaniem.
 2. Serwis Ekointerwencja bazuje na usługach mapowych pochodzących z Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (geoportalu MIIP).
 3. Korzystanie ze zbiorów danych przestrzennych serwisu internetowego Ekointerwencja odbywa się za pomocą usług przeglądania i wyszukiwania danych przestrzennych Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (geoportalu MIIP).
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu, a także za utratę danych użytkownika, powstałych w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania administratora podjętego w celu poprawy serwisu.
 5. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z prawem lub regulaminem, wykorzystywaniu Systemu.
 6. Zawartość serwisu jest dostarczana w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, z wyłączeniem wszelkiej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, co do treści lub sposobu funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z serwisu, a także za treści w nim zawarte i nie udziela żadnych gwarancji, w tym także gwarancji przydatności do określonego celu, lub braku ukrytych, lub innych wad, lub braku błędów. W szczególności administrator nie odpowiada wobec użytkowników i osób trzecich za:

  a) treści zamieszczane przez użytkowników w serwisie, w tym za treść zamieszczanych zgłoszeń,

  b) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem treści przez Użytkowników,

  c) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego i awarii sieci energetycznej,

  d) szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje serwis m.in.: GPS i GPRS,

  e) szkody powstałe w wyniku braku ciągłości dostarczania usług, będącej następstwem okoliczności, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,

  f) szkody powstałe w związku z udostępnieniem, bądź korzystaniem z usług, przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem serwisu,

  g) realizację zgłoszeń, które zostały odrzucone.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Województwo Małopolskie nie przetwarza danych osobowych związanych z udostępnianiem serwisu Ekomałopolska. W przypadku numeru IP Województwo Małopolskie nie posiada narzędzi pozwalających na tej podstawie ustalić tożsamość użytkownika, ani nie przekazuje numeru IP innym podmiotom.
 2. Jeżeli na podstawie zgłoszenia do serwisu Ekomalopolska właściwy organ administracji przeprowadzi czynności kontrolne to będzie on administratorem danych osoby objętej tymi czynnościami.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2020 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Zaktualizowany regulamin będzie przedstawiony użytkownikowi przy kolejnym skorzystaniu z serwisu.
 3. Użytkownik może złożyć reklamacje z tytułu braku możliwości wysłania zawiadomienia lub wystąpienia innych problemów technicznych związanych z działaniem serwisu. Reklamacje nie mogą dotyczyć sposobu załatwienia zawiadomienia przez właściwe organy władzy publicznej.
 4. Reklamacja musi mieć formę pisemną na adres wskazany w pkt. 1.3. lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: powietrze@umwm.malopolska.pl . Reklamacja w sprawie nienależytego działania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 60 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu niepoprawnych informacji zamieszczonych w systemie. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wykluczona.
 7. Użytkownik korzystający z systemu jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Systemu i akceptuje jego warunki.
Deklaracja dostępności